Actual source code: ex3.c

petsc-3.4.5 2014-06-29
 2: static char help[] = "Tests DMCreateInterpolation() for nonuniform DMDA coordinates.\n\n";

 4: #include <petscdmda.h>

 8: PetscErrorCode SetCoordinates1d(DM da)
 9: {
 11:  PetscInt    i,start,m;
 12:  Vec      gc,global;
 13:  PetscScalar  *coors;
 14:  DM       cda;

 17:  DMDASetUniformCoordinates(da,0.0,1.0,0.0,1.0,0.0,1.0);
 18:  DMGetCoordinateDM(da,&cda);
 19:  DMGetCoordinatesLocal(da,&gc);
 20:  DMDAVecGetArray(cda,gc,&coors);
 21:  DMDAGetCorners(cda,&start,0,0,&m,0,0);
 22:  for (i=start; i<start+m; i++) {
 23:   if (i % 2) {
 24:    coors[i] = coors[i-1] + .1*(coors[i+1] - coors[i-1]);
 25:   }
 26:  }
 27:  DMDAVecRestoreArray(cda,gc,&coors);
 28:  DMGetCoordinates(da,&global);
 29:  DMLocalToGlobalBegin(cda,gc,INSERT_VALUES,global);
 30:  DMLocalToGlobalEnd(cda,gc,INSERT_VALUES,global);
 31:  return(0);
 32: }

 36: PetscErrorCode SetCoordinates2d(DM da)
 37: {
 39:  PetscInt    i,j,mstart,m,nstart,n;
 40:  Vec      gc,global;
 41:  DMDACoor2d   **coors;
 42:  DM       cda;

 45:  DMDASetUniformCoordinates(da,0.0,1.0,0.0,1.0,0.0,1.0);
 46:  DMGetCoordinateDM(da,&cda);
 47:  DMGetCoordinatesLocal(da,&gc);
 48:  DMDAVecGetArray(cda,gc,&coors);
 49:  DMDAGetCorners(cda,&mstart,&nstart,0,&m,&n,0);
 50:  for (i=mstart; i<mstart+m; i++) {
 51:   for (j=nstart; j<nstart+n; j++) {
 52:    if (i % 2) {
 53:     coors[j][i].x = coors[j][i-1].x + .1*(coors[j][i+1].x - coors[j][i-1].x);
 54:    }
 55:    if (j % 2) {
 56:     coors[j][i].y = coors[j-1][i].y + .3*(coors[j+1][i].y - coors[j-1][i].y);
 57:    }
 58:   }
 59:  }
 60:  DMDAVecRestoreArray(cda,gc,&coors);
 61:  DMGetCoordinates(da,&global);
 62:  DMLocalToGlobalBegin(cda,gc,INSERT_VALUES,global);
 63:  DMLocalToGlobalEnd(cda,gc,INSERT_VALUES,global);
 64:  return(0);
 65: }

 69: PetscErrorCode SetCoordinates3d(DM da)
 70: {
 72:  PetscInt    i,j,mstart,m,nstart,n,pstart,p,k;
 73:  Vec      gc,global;
 74:  DMDACoor3d   ***coors;
 75:  DM       cda;

 78:  DMDASetUniformCoordinates(da,0.0,1.0,0.0,1.0,0.0,1.0);
 79:  DMGetCoordinateDM(da,&cda);
 80:  DMGetCoordinatesLocal(da,&gc);
 81:  DMDAVecGetArray(cda,gc,&coors);
 82:  DMDAGetCorners(cda,&mstart,&nstart,&pstart,&m,&n,&p);
 83:  for (i=mstart; i<mstart+m; i++) {
 84:   for (j=nstart; j<nstart+n; j++) {
 85:    for (k=pstart; k<pstart+p; k++) {
 86:     if (i % 2) {
 87:      coors[k][j][i].x = coors[k][j][i-1].x + .1*(coors[k][j][i+1].x - coors[k][j][i-1].x);
 88:     }
 89:     if (j % 2) {
 90:      coors[k][j][i].y = coors[k][j-1][i].y + .3*(coors[k][j+1][i].y - coors[k][j-1][i].y);
 91:     }
 92:     if (k % 2) {
 93:      coors[k][j][i].z = coors[k-1][j][i].z + .4*(coors[k+1][j][i].z - coors[k-1][j][i].z);
 94:     }
 95:    }
 96:   }
 97:  }
 98:  DMDAVecRestoreArray(cda,gc,&coors);
 99:  DMGetCoordinates(da,&global);
100:  DMLocalToGlobalBegin(cda,gc,INSERT_VALUES,global);
101:  DMLocalToGlobalEnd(cda,gc,INSERT_VALUES,global);
102:  return(0);
103: }

107: int main(int argc,char **argv)
108: {
109:  PetscInt     M = 5,N = 4,P = 3, m = PETSC_DECIDE,n = PETSC_DECIDE,p = PETSC_DECIDE,dim = 1;
110:  PetscErrorCode  ierr;
111:  DM        dac,daf;
112:  DMDABoundaryType bx  = DMDA_BOUNDARY_NONE,by=DMDA_BOUNDARY_NONE,bz=DMDA_BOUNDARY_NONE;
113:  DMDAStencilType stype = DMDA_STENCIL_BOX;
114:  Mat       A;

116:  PetscInitialize(&argc,&argv,(char*)0,help);

118:  /* Read options */
119:  PetscOptionsGetInt(NULL,"-M",&M,NULL);
120:  PetscOptionsGetInt(NULL,"-N",&N,NULL);
121:  PetscOptionsGetInt(NULL,"-P",&P,NULL);
122:  PetscOptionsGetInt(NULL,"-m",&m,NULL);
123:  PetscOptionsGetInt(NULL,"-n",&n,NULL);
124:  PetscOptionsGetInt(NULL,"-p",&p,NULL);
125:  PetscOptionsGetInt(NULL,"-dim",&dim,NULL);

127:  /* Create distributed array and get vectors */
128:  if (dim == 1) {
129:   DMDACreate1d(PETSC_COMM_WORLD,bx,M,1,1,NULL,&dac);
130:  } else if (dim == 2) {
131:   DMDACreate2d(PETSC_COMM_WORLD,bx,by,stype,M,N,PETSC_DECIDE,PETSC_DECIDE,1,1,NULL,NULL,&dac);
132:  } else if (dim == 3) {
133:   DMDACreate3d(PETSC_COMM_WORLD,bx,by,bz,stype,M,N,P,PETSC_DECIDE,PETSC_DECIDE,PETSC_DECIDE,1,1,NULL,NULL,NULL,&dac);
134:  }

136:  DMRefine(dac,PETSC_COMM_WORLD,&daf);

138:  DMDASetUniformCoordinates(dac,0.0,1.0,0.0,1.0,0.0,1.0);
139:  if (dim == 1) {
140:   SetCoordinates1d(daf);
141:  } else if (dim == 2) {
142:   SetCoordinates2d(daf);
143:  } else if (dim == 3) {
144:   SetCoordinates3d(daf);
145:  }
146:  DMCreateInterpolation(dac,daf,&A,0);
147:  MatViewFromOptions(A,NULL,"-mat_view");


150:  /* Free memory */
151:  DMDestroy(&dac);
152:  DMDestroy(&daf);
153:  MatDestroy(&A);
154:  PetscFinalize();
155:  return 0;
156: }