Actual source code: matmatmatmult.c

petsc-3.9.4 2018-09-11
Report Typos and Errors
 1: /*
 2:  Defines matrix-matrix-matrix product routines for SeqAIJ matrices
 3:      D = A * B * C
 4: */
 5: #include <../src/mat/impls/aij/seq/aij.h>

 7: PetscErrorCode MatDestroy_SeqAIJ_MatMatMatMult(Mat A)
 8: {
 9:  Mat_SeqAIJ    *a      = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
 10:  Mat_MatMatMatMult *matmatmatmult=a->matmatmatmult;
 11:  PetscErrorCode  ierr;

 14:  MatDestroy(&matmatmatmult->BC);
 15:  matmatmatmult->destroy(A);
 16:  PetscFree(matmatmatmult);
 17:  return(0);
 18: }

 20: PETSC_INTERN PetscErrorCode MatMatMatMult_SeqAIJ_SeqAIJ_SeqAIJ(Mat A,Mat B,Mat C,MatReuse scall,PetscReal fill,Mat *D)
 21: {

 25:  if (scall == MAT_INITIAL_MATRIX) {
 26:   PetscLogEventBegin(MAT_MatMatMultSymbolic,A,B,C,0);
 27:   MatMatMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ_SeqAIJ(A,B,C,fill,D);
 28:   PetscLogEventEnd(MAT_MatMatMultSymbolic,A,B,C,0);
 29:  }
 30:  PetscLogEventBegin(MAT_MatMatMultNumeric,A,B,C,0);
 31:  ((*D)->ops->matmatmultnumeric)(A,B,C,*D);
 32:  PetscLogEventEnd(MAT_MatMatMultNumeric,A,B,C,0);
 33:  return(0);
 34: }

 36: PetscErrorCode MatMatMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ_SeqAIJ(Mat A,Mat B,Mat C,PetscReal fill,Mat *D)
 37: {
 38:  PetscErrorCode  ierr;
 39:  Mat        BC;
 40:  Mat_MatMatMatMult *matmatmatmult;
 41:  Mat_SeqAIJ    *d;
 42:  PetscBool     scalable=PETSC_FALSE;

 45:  PetscObjectOptionsBegin((PetscObject)B);
 46:  PetscOptionsBool("-matmatmatmult_scalable","Use a scalable but slower D=A*B*C","",scalable,&scalable,NULL);
 47:  PetscOptionsEnd();
 48:  if (scalable) {
 49:   MatMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ_Scalable(B,C,fill,&BC);
 50:   MatMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ_Scalable(A,BC,fill,D);
 51:  } else {
 52:   MatMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ(B,C,fill,&BC);
 53:   MatMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ(A,BC,fill,D);
 54:  }

 56:  /* create struct Mat_MatMatMatMult and attached it to *D */
 57:  PetscNew(&matmatmatmult);

 59:  matmatmatmult->BC   = BC;
 60:  matmatmatmult->destroy = (*D)->ops->destroy;
 61:  d           = (Mat_SeqAIJ*)(*D)->data;
 62:  d->matmatmatmult    = matmatmatmult;

 64:  (*D)->ops->matmatmultnumeric = MatMatMatMultNumeric_SeqAIJ_SeqAIJ_SeqAIJ;
 65:  (*D)->ops->destroy      = MatDestroy_SeqAIJ_MatMatMatMult;
 66:  return(0);
 67: }

 69: PetscErrorCode MatMatMatMultNumeric_SeqAIJ_SeqAIJ_SeqAIJ(Mat A,Mat B,Mat C,Mat D)
 70: {
 71:  PetscErrorCode  ierr;
 72:  Mat_SeqAIJ    *d      =(Mat_SeqAIJ*)D->data;
 73:  Mat_MatMatMatMult *matmatmatmult=d->matmatmatmult;
 74:  Mat        BC      = matmatmatmult->BC;

 77:  (BC->ops->matmultnumeric)(B,C,BC);
 78:  (D->ops->matmultnumeric)(A,BC,D);
 79:  return(0);
 80: }