Actual source code: matmatmatmult.c

petsc-3.13.6 2020-09-29
Report Typos and Errors
 1: /*
 2:  Defines matrix-matrix-matrix product routines for SeqAIJ matrices
 3:      D = A * B * C
 4: */
 5: #include <../src/mat/impls/aij/seq/aij.h>

 7: PetscErrorCode MatDestroy_SeqAIJ_MatMatMatMult(Mat A)
 8: {
 9:  Mat_SeqAIJ    *a      = (Mat_SeqAIJ*)A->data;
 10:  Mat_MatMatMatMult *matmatmatmult=a->matmatmatmult;
 11:  PetscErrorCode  ierr;

 14:  MatDestroy(&matmatmatmult->BC);
 15:  matmatmatmult->destroy(A);
 16:  PetscFree(matmatmatmult);
 17:  return(0);
 18: }

 20: PetscErrorCode MatMatMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ_SeqAIJ(Mat A,Mat B,Mat C,PetscReal fill,Mat D)
 21: {
 22:  PetscErrorCode  ierr;
 23:  Mat        BC;
 24:  Mat_MatMatMatMult *matmatmatmult;
 25:  Mat_SeqAIJ    *d;
 26:  Mat_Product    *product = D->product;
 27:  MatProductAlgorithm alg=product->alg;

 30:  if (!product) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_NULL,"Data struc Mat_Product is not created, call MatProductCreate() first");
 31:  MatCreate(PETSC_COMM_SELF,&BC);
 32:  MatMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ(B,C,fill,BC);

 34:  MatProductSetAlgorithm(D,"sorted"); /* set alg for D = A*BC */
 35:  MatMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ(A,BC,fill,D);
 36:  D->product->alg = alg; /* resume original algorithm for D */

 38:  /* create struct Mat_MatMatMatMult and attached it to D */
 39:  PetscNew(&matmatmatmult);

 41:  matmatmatmult->BC   = BC;
 42:  matmatmatmult->destroy = D->ops->destroy;
 43:  d           = (Mat_SeqAIJ*)D->data;
 44:  d->matmatmatmult    = matmatmatmult;

 46:  D->ops->matmatmultnumeric = MatMatMatMultNumeric_SeqAIJ_SeqAIJ_SeqAIJ;
 47:  D->ops->destroy      = MatDestroy_SeqAIJ_MatMatMatMult;
 48:  return(0);
 49: }

 51: PetscErrorCode MatMatMatMultNumeric_SeqAIJ_SeqAIJ_SeqAIJ(Mat A,Mat B,Mat C,Mat D)
 52: {
 53:  PetscErrorCode  ierr;
 54:  Mat_SeqAIJ    *d      =(Mat_SeqAIJ*)D->data;
 55:  Mat_MatMatMatMult *matmatmatmult=d->matmatmatmult;
 56:  Mat        BC      = matmatmatmult->BC;

 59:  (BC->ops->matmultnumeric)(B,C,BC);
 60:  (D->ops->matmultnumeric)(A,BC,D);
 61:  return(0);
 62: }