Actual source code: pipefcgimpl.h

petsc-3.10.5 2019-03-28
Report Typos and Errors

 4: #include <petsc/private/kspimpl.h>

 6: typedef struct {
 7:  KSPCGType      type;    /* type of system (symmetric or Hermitian) */
 8:  PetscInt       mmax;    /* The maximum number of P/C vectors to store */
 9:  PetscInt       nprealloc;  /* How many vectors to preallocate */
 10:  PetscInt       nvecs;    /* How many P/C vecs are actually stored */
 11:  PetscInt       vecb;    /* How many vecs to allocate at a time in a chunk */
 12:  Vec         *Qvecs, *ZETAvecs, *Pvecs, *Cvecs, *Svecs, **pQvecs, **pZETAvecs, **pPvecs, **pCvecs, **pSvecs,*Qold,*ZETAold,*Pold,*Sold;
 13:  PetscInt       *chunksizes; /* Chunk sizes allocated */
 14:  PetscInt       nchunks;   /* Number of chunks */
 15:  KSPFCDTruncationType truncstrat;
 16:  PetscInt       n_restarts;
 17:  PetscScalar     *dots;
 18:  PetscReal      *etas;
 19:  Vec         *redux;
 20:  PetscBool      norm_breakdown;
 21: } KSP_PIPEFCG;

 23: #endif